Jump to content

Komunat e Maqedonisë së Veriut

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Maqedonia e Veriut është e ndarë në 84 komuna, dhe qytetin e Shkupit, si komunë e veçantë e vetëqeverisjes lokale.

Ndarja e fundit territoriale rregullohe nga ligji për organizimin teritorial dhe vetëqeverisjen lokale në Maqedonisë se Veriut, ka hyrë në fuqi më 11 gusht të vitit 2004.

Sipas numrit të banorëve Komuna e Kumanovës është komuna më e madhe me 105 840 banorë, kurse më e vogla është Komuna e Vraneshticës me 1 322 banorë.

Sipas sipërfaqes Komuna e Përlepit është komuna më e madhe me një sipërfaqe prej 1 194 km², ndërsa më e vogla është Komuna e Çairit me një sipërfaqe prej 3,5 km².

Në qytetin e Shkupit si njësi e veçan administrative ekzistojnë dhjet komuna : shih të dytën tabelë më poshtë me emrat të komunat.

Gjatë periudhave të ndryshme historike të IRJM-ës teritorialisht varionte në ndarje edhe atë që nga viti 1996 deri në vitin 2004 ishte e ndarë në 123 komuna dhe qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e vetqeverisjes lokale, që nga viti 1976 deri në vitin 1996 ishte e ndarë në 34 komuna ku qyteti i Shkupit kishte statut të veçantë me 5 komuna, në vitin 1965 numri i komunave ishte 32, në vitin 1957 kishte 73 komuna, që nga viti 1949 deri në vitin 1952 kishte 5 ligje për ndarjen teritoriale të IRJM-ës, në vitin 1952 kishte 86 komuna dhe në vitin 1945 ishte e ndarë në 894 njësi popullore.

Lista e komunave në Maqedonisë se Veriut:

Nr. Emri i Komunës Sipërfaqja Numri i Banorëve Kryetari Komunës
1. Qyteti i Shkupit, me 10 nënkomunat* 1818 km² 515 419 Shiko këtu
2. Komuna e Zhelinës 201,04 km² 24 390 Blerim Sejdiu
3. Komuna e Sopishtit 222,1 km² 5 656 Lupço Micovski
4. Komuna e Studeniçanit 276,16 km² 17 246 Ajaudin Zeqiri
5. Komuna e Zelenikovës 176,95 km² 4077 Borçe Gievski
6. Komuna e Belimbegut 97,02 km² 15 894 Zhika Stojanovski
7. Komuna e Likovës 267,82 km² 27 058 Beqir Saqipi
8. Komuna e Çuçerit 240,78 km² 8 493 Voisllav Kiranxhik
9. Komuna e Jegunocit 176,93 km² 10 790 Toni Koceski
10. Komuna e Tearcës 136,54 km² 22 454 Rami Qerimi
11. Komuna e Tetovës 261,89 km² 86 580 Sadi Bexheti
12. Komuna e Bërvenicës 164,3 km² 15 855 Xhelal Ramadani
13. Komuna e Brodit 888,97 km² 7 141 Millosim Vojneski
14. Komuna e Çashkës 819,45 km² 7 673 Stojan Manevski
15. Komuna e Velesit 427,45 km² 55 108 Ace Kocevski
16. Komuna e Ibrahimovës 201,93 km² 8 255 Zvonko Cvetkovski
17. Komuna e Kumanovës 509,48 km² 105 484 zoran Damjanovski
18. Komuna e Nagoriçit të Vjetër 433,41 km² 4 840 Vlasta Dimkoviq
19. Komuna e Rankocit 240,71 km² 4 144 Orce Todorovski
20. Komuna e Kriva Pallankës 480,81 km² 20 820 Dragi Trajçevski
21. Komuna e Kratovës 375,44 km² 10 441 Mite Andonovski
22. Komuna e Sveti Nikollës 482,89 km² 18 497 SLobodan Danevski
23. Komuna e Probishtipit 325,57 km² 16 193 Dushko Jovanovski
24. Komuna e Koçanit 360,36 km² 38 092 Lubomir Janev
25. Komuna e Kamenicës 190,37 km² 8 110 Pero Mitrevski
26. Komuna e Dellçevës 422,39 km² 17 505 Kirço Ivanov
27. Komuna e Vinicës 432,67 km² 19 938 Marjan Kostadinov
28. Komuna e Çeshinovës-Obleshevës 132,2 km² 7 490 Orce Mitrov
29. Komuna e Karbincës 229,7 km² 4 012 Boris Gavrillov
30. Komuna e Zërnocit 55,82 km² 3 264 Bllagoja Nikollov
31. Komuna e Shtipit 583,24 km² 47 796 Pande Sarev
32. Komuna e Llozovës 166,32 km² 2 858 Jordan Pavllov
33. Komuna e Grackës 236,19 km² 3 760 Dragi Triçkovski
34. Komuna e Rosomanit 132,9 km² 4 141 Goce Veliçkovski
35. Komuna e Negotinës 426,46 km² 19 212 Gjorgji Kimov
36. Komuna e Konçës 233,05 km² 3 536 Stojan Llazarov
37. Komuna e Radovishtit 497,48 km² 28 244 Strahill Gavritov
38. Komuna e Peçevës 208,2 km² 5 517 Jobanço Stanoevski
39. Komuna e Berovës 598,07 km² 13 941 Venko Pashalliski
40. Komuna e Vasilevës 230,4 km² 12 122 Cllave Hristov
41. Komuna e Bosilovës 161,99 km² 14 260 Gjorgje Manushev
42. Komuna e Novosellës 237,83 km² 11 567 Nikolla Andonov
43. Komuna e Strumicës 321,49 km² 54 676 Zoran Zaev
44. Komuna e Vallandovës 331,4 km² 11 890 Nikolçe Çurllinovski
45. Komuna e Dojranit 129,16 km² 3 426 Zoran Arizanov
46. Komuna e Bogdancës 114,54 km² 8 707 Gjorgji Petrushev
47. Komuna e Gjevgjelisë 483,43 km² 22 988 Dragi Dellev
48. Komuna e Demir Kapisë 311,06 km² 4 545 Todor Toshevski
49. Komuna e Kavadarit 992,44 km² 38 741 Panço Minov
50. Komuna e Përlepit 1194,44 km² 76 768 Marjan Ristevski
51. Komuna e Dollnenit 412,43 km² 13 568 Izudin Karishiq
52. Komuna e Krushevës 190,68 km² 9 684 Lefkija Gazhoska
53. Komuna e Vraneshticës 109,13 km² 1 322 Vanço Sërbakovski
54. Komuna e Pllasnicës 54,44 km² 4 545 Fidail Salifoski
55. Komuna e Kërçovës 49,14 km² 30 138 Vlladimir Toleski
56. Komuna e Osllomejit 121,09 km² 10 420 Sanije Sadiku
57. Komuna e Zajazit 161,08 km² 11 605 Rufat Huseini
58. Komuna e Vrapçishtit 157,98 km² 25 399 Esat Sallai
59. Komuna e Bogovinës 141,65 km² 28 997 Nevzat Elezi
60. Komuna e Gostivarit 513,39 km² 81 042 Nevzat Bejta
61. Komuna e Mavrovës dhe Radostushës 663,19 km² 8 618 Fuat Durmishi
62. Komuna e Dibrës 145,67 km² 19 542 Argentim Fida
63. Komuna e Zhupës 107,21 km² 6 519 Nuzi Shahin
64. Komuna e Drugovës 383,24 km² 3 249 Stojo Pavllovski
65. Komuna e Strugës 483 km² 63 376 Ramiz Merko
66. Komuna e Veçanit 22,8 km² 2 433 Vasil Radinoski
67. Komuna e Debërcës 425,39 km² 5 507 Lupço Kojçinovski
68. Komuna e Ohrit 389,93 km² 55 749 Aleksandar Petreski
69. Komuna e Resnjës 550,77 km² 16 825 Dimitar Buzlevski
70. Komuna e Murgashovës 480,13 km² 9 497 Lupço Najdovski
71. Komuna e Manastirit 787,95 km² 95 385 Vlladimir Talvski
72. Komuna e Krivogashtanit 93,57 km² 6 150 Goran Karanfilov
73. Komuna e Mogillës 255,62 km² 6 710 Sllavko Velevski
74. Komuna e Novacës 753,53 km² 3 549 Llazar Kotevski
75. Komuna e Haraçinës 31,3 km² 11 597 Muzafer Bislimi

Komunat e Qytetit të Shkupit

[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]


Komunat e Shkupit
Komunat e Shkupit
Nr. Emri i Komunës Sipërfaqja Numri i Banorëve Kryetari Komunës
1. Komuna e Qendrës 7,52 km² 45 362 Violeta Allarova
2. Komuna e Gazi Babës 110,86 km² 72 617 Koce Trajanovski
3. Komuna e Aerodromit 21,85 km² 72 009 Kiril Todorovski
4. Komuna e Çairit 3,52 km² 64 823 Izet Mexhiti
5. Komuna e Kisella Vodës 34,24 km² 57 236 Xhorxhe Arsov
6. Komuna e Butelit 54,79 km² 37 371 Petre Latinovski
7. Komuna e Shutkës 7,48 km² 20 800 Erduan Iseni
8. Komuna e Karposhit 35,21 km² 59 666 Andrej Petrov
9. Komuna e Gjorçe Petrovit 66,93 km² 41 634 Sokol Mitrevski
10. Komuna e Sarajit 229,06 km² 35 408 Imer Selmani