Dallime mes rishikimeve të "Sureja"

Jump to navigation Jump to search
13.971 bytes added ,  3 vjet më parë
v
.
(Përcjellim te Surja)
v (.)
Etiketat: Hoqi ridrejtimin Undo
{{islam}}
#RIDREJTO [[Surja]]
'''Sureja''' ([[Gjuha arabe|arabisht]]: سورة ''sūrah'', shumësi: {{lang|ar|سور}} ''suwar'') është njësi përbërëse [[Kur'ani|Kur'anore]]. Kur'ani përmban 114 sure. [[Suret Kur'anore]] janë të emëruara dallueshëm nga përmbajtja e tyre. Rradhitja e sureve në Kur'an është bërë jo sipas kohës së zbritjes por sipas kërkesës së [[Muhammedi|Muhammedit a.s]]. Kapitulli më i shkurt në Kuran është [[Suretu El Kevther|Sureja Keuther]] me tri ajete, ndërsa sureja më e gjatë është [[Suretu el-Bekare|Suretu El Bekare]] (shq.: Sureja El Bekare) me 286 ajete. Të gjitha suret fillojnë me ''Bismillah'' përveç sures [[Suretu Et Tevvbe|Teube]].
[[Skeda:FirstSurahKoran_(fragment).jpg|parapamje|Sureja e pare e Kurani Qerimit me 7 ajete.]]
''Surja'' është një nga njëqind e katërmbëdhjetë kapitujt e [[Kurani]]t, secila e ndarë në disa vargje, të njohura si [[Ajeti|ajete]]. Suret kanë gjatësi të ndryshme, më e shkurtëra ([[Suretu el-Kevther|surja el-Keuther]]) me tre ajete dhe më e gjata ([[Suretu el-Bekare|surja el-Bekare]]) me 286 ajete.<ref name="Al-A'zami1">[[Muhammad Mustafa Al-A'zami]] (2003), ''The History of The Qur'anic Text: From Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments'', p.70. UK Islamic Academy. ISBN 978-1872531656.</ref> Nga 114 suret e Kuranit, 87 klasifikohen si [[meka]]se dhe 27 si [[medina]]se. Ky klasifikim është vetëm një përafërim në lidhje me vendin e zbulimit; çdo sure e zbuluar pas migrimit të [[Muhammedi]]t në [[Medina|Medinë]] (i njohur si [[hixhret]]i) quhet medinase dhe çdo sure e zbuluar para kësaj ngjarje quhet mekase. Rradhitja e sureve në Kuran është bërë jo sipas kohës së zbritjes ose sipas tematikës por përafërsisht sipas gjatësisë, duke filluar nga më e gjata deri tek më e shkurtëra. Përveç sures [[Suretu et-Tevbe|sures et-Teube]], të gjitha suret fillojnë me "Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!". Kjo formulë njihet si el-Besmele.
 
==Etimologjia==
Fjala ''sure'' u përdorë në kohë e [[Muhammedi]]t si term që do të thotë ''kapitull'' i Kuranit. Theodor Nöldeke duke ndjekur Buxtorfin ka sugjeroi se fjala ''sure'' është e ngjajshme me fjalën hebrenje'שורה' që do të thotë ''rresht''. Disa thojnë se kjo fjalë është e lidhur me fjalën arabe ''sur'' që do të thotë ''mur''. Jeffery thotë se e ka origjinën prej fjalës siriane që do të thotë ''shkrim''.
 
==Emrat e kapitujve==
Ajete dhe kapitujt që i kanë ardh Muhammedit në Kuran nuk janë ardhë me emra. Disa emra të kapitujve janë përmend në hadithe si për shembull Sureja Fatiha (Hapja), sureja Jusuf (i dërguar) e disa prej tyre janë përmend prej fjalës së parë në fillim të kapitullit si për shembull ''Qaf'', ''Ya-Sin'' dhe ''ar Rahman''. Disa suret jenë emëruar sipas një fjale të veçantë që ndodhi në kapituj, si për shembull El Bekare (lopë), En Nur (dritë), Nahl (bleta), Zuhruf (zbukurimet e Zotit), Hadid (hekuri), El Kehf (shpella).
 
== Etimologjia ==
Fjala ''sure'' eshte përdorë në kohë e [[Muhammedi]]t si term që do të thotë ''kaptinë'' e Kuranit. Theodor Nöldeke duke ndjekur Buxtorfin ka sugjeroi se fjala ''sure'' është e ngjajshme me fjalën hebrenje'שורה' që do të thotë ''rresht''. Disa thojnë se kjo fjalë është e lidhur me fjalën arabe ''sur'' që do të thotë ''mur''. Jeffery thotë se e ka origjinën prej fjalës siriane që do të thotë ''shkrim''.
 
== Emrat e kapitujve ==
Ajete dhe kapitujt që i kanë ardh Muhammedit në Kuran nuk janë ardhë me emra. Disa emra të kapitujve janë përmend në hadithe si për shembull Sureja Fatiha (Hapja), sureja Jusuf (i dërguar) e disa prej tyre janë përmend prej fjalës së parë në fillim të kapitullit si për shembull ''Qaf'', ''Ya-Sin'' dhe ''ar Rahman''. Disa suret jenë emëruar sipas një fjale të veçantë që ndodhi në kapituj, si për shembull El Bekare (lopë), En Nur (dritë), Nahl (bleta), Zuhruf (zbukurimet e Zotit), Hadid (hekuri), El Kehf (shpella).
 
== Lista e sureve ==
{{Artikull i veçantë|Lista e sureve në Kuran}}
{| border="1" width="640" cellpadding="1" cellspacing="0" style="margin: 1em 0 0 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size:95%"
!Sureja
!Arabisht
!Shqip
!Ajete
!Vendi shpalljes
|-
|1. [[Suretu El Fatiha]]
 
2. [[Suretu El Bekare]]
 
3. [[Suretu Ali Imran]]
 
4. [[Suretu En Nisaë]]
 
5. [[Suretu El Maide]]
 
6. [[Suretu el-En`amë]]
 
7. [[Suretu El A`rafë]]
 
8. [[Suretu El Enfalë]]
 
9. [[Suretu Et Tevvbe]]
 
10. [[Suretu Junus]]
 
11. [[Suretu Hudë]]
 
12. [[Suretu Jusuf]]
 
13. [[Suretu Er Ra`d]]
 
14. [[Suretu Ibrahim]]
 
15. [[Suretu El-Hixhr]]
 
16. [[Suretu En Nahl]]
 
17. [[Suretu El Israë]]
 
18. [[Suretu El Kehf]]
 
19. [[Suretu Merjeme]]
 
20. [[Suretu Ta Ha]]
 
21. [[Suretu El Enbija]]
 
22. [[Suretu El Haxhxh]]
 
23. [[Suretu El Mu`minunë]]
 
24. [[Suretu En Nurë]]
 
25. [[Suretu El Furkanë]]
 
26. [[Suretu Esh Shuaraë]]
 
27. [[Suretu En Neml]]
 
28. [[Suretu El Kasas]]
 
29. [[Suretu El Ankebutë]]
 
30. [[Suretu Er Rrum]]
 
31. [[Suretu Llukman]]
 
32. [[Suretu Es Sexhde]]
 
33. [[Suretu El Ahzabë]]
 
34. [[Suretu Sebe`ë]]
 
35. [[Suretu Fatir]]
 
36. [[Suretu Jasinë]]
 
37. [[Suretu Es Safatë]]
 
38. [[Suretu Sad]]
 
39. [[Suretu Ez Zumur]]
 
40. [[Suretu Gafir]]
 
41. [[Suretu Fussilet]]
 
42. [[Suretu Esh Shura]]
 
43. [[Suretu Ez Zuhruf]]
 
44. [[Suretu Ed Duhanë]]
 
45. [[Suretu El Xhathije]]
 
46. [[Suretu El Ahkaf]]
 
47. [[Suretu Muhammed]]
 
48. [[Suretu El Fet`h]]
 
49. [[Suretu El Huxhuratë]]
 
50. [[Suretu Kaf]]
 
51. [[Suretu Edh Dharijatë]]
 
52. [[Suretu Et Tur]]
 
53. [[Suretu En Nexhm]]
 
54. [[Suretu El Kamer]]
 
55. [[Suretu Er Rrahman]]
 
56. [[Suretu El Vakia]]
 
57. [[Suretu El Hadid]]
 
58. [[Suretu El Muxhadele]]
 
59. [[Suretu El Hashr]]
 
60. [[Suretu El Mumtehine]]
 
61. [[Suretu Es Saff]]
 
62. [[Suretu El Xhumua]]
 
63. [[Suretu El Munafikunë]]
 
64. [[Suretu Et Tegabun]]
 
65. [[Suretu Et Talakë]]
 
66. [[Suretu Et Tahrimë]]
 
67. [[Suretu El Mulk]]
 
68. [[Suretu El Kalem]]
 
69. [[Suretu El Hakka]]
 
70. [[Suretu El Mearixh]]
 
71. [[Suretu Nuh]]
 
72. [[Suretu El Xhinn]]
 
73. [[Suretu El Muzzemmil]]
 
74. [[Suretu El Muddeththir]]
 
75. [[Suretu El Kijame]]
 
76. [[Suretu El Insan]]
 
77. [[Suretu El Murselatë]]
 
78. [[Suretu En Nebe`ë]]
 
79. [[Suretu En Naziat]]
 
80. [[Suretu Abese]]
 
81. [[Suretu Et Tekvir]]
 
82. [[Suretu El Infitar]]
 
83. [[Suretu El Mutaffifinë]]
 
84. [[Suretu El Inshikak]]
 
85. [[Suretu El Buruxhë]]
 
86. [[Suretu Et Tarik]]
 
87. [[Suretu El A`ëla]]
 
88. [[Suretu El Gashije]]
 
89. [[Suretu El Fexhr]]
 
90. [[Suretu El Beled]]
 
91. [[Suretu Esh Shems]]
 
92. [[Suretu El Lejl]]
 
93. [[Suretu Ed Duha]]
 
94. [[Suretu El Inshirah]]
 
95. [[Suretu Et Tinë]]
 
96. [[Suretu El Alak]]
 
97. [[Suretu El Kadr]]
 
98. [[Suretu El Bejjine]]
 
99. [[Suretu Ez Zelzele]]
 
100. [[Suretu El Adijatë]]
 
101. [[Suretu El Karia]]
 
102. [[Suretu Et Tekathur]]
 
103. [[Suretu El Asr]]
 
104. [[Suretu El Humeze]]
 
105. [[Suretu El Filë]]
 
106. [[Suretu Kurejsh]]
 
107. [[Suretu El Maunë]]
 
108. [[Suretu El Kevther]]
 
109. [[Suretu El Kafirunë]]
 
110. [[Suretu En Nasr]]
 
111. [[Suretu El Mesed]]
 
112. [[Suretu El Ihlas]]
 
113. [[Suretu El Felek]]
 
114. [[Suretu En Nas]]
|<big>الفاتحة</big>
 
<big>البقرة</big>
 
<big>آل عمران</big>
 
<big>النّساء</big>
 
<big>المآئدة</big>
 
<big>الانعام</big>
 
<big>الأعراف</big>
 
<big>الأنفال</big>
 
<big>يونس</big>
 
<big>هود</big>
 
<big>يوسف</big>
 
<big>الرّعد</big>
 
<big>إبراهيم</big>
 
<big>الحجر</big>
 
<big>النّحل</big>
 
<big>الإسراء‎‎ - بني إسرائيل</big>
 
<big>الكهف</big>
 
<big>مريم</big>
 
<big>طه</big>
 
<big>الأنبياء</big>
 
<big>الحجّ</big>
 
<big>المؤمنون</big>
 
<big>النّور</big>
 
<big>الفرقان</big>
 
<big>الشّعراء</big>
 
<big>النّمل</big>
 
<big>القصص</big>
 
<big>العنكبوت</big>
 
<big>الرّوم</big>
 
<big>لقمان</big>
 
<big>السّجدة</big>
 
<big>الأحزاب</big>
 
<big>سبأ</big>
 
<big>الملائكة - فاطر</big>
 
<big>يس</big>
 
<big>الصّافات</big>
 
<big>ص</big>
 
<big>الزّمر</big>
 
<big>غافر - المؤمن</big>
 
<big>فصّلت - حم</big>
 
<big>الشّورى</big>
 
<big>الزّخرف</big>
 
<big>الدّخان</big>
 
<big>الجاثية</big>
 
<big>الأحقاف</big>
 
<big>محمّد - القتال</big>
 
<big>الفتح</big>
 
<big>الحجرات</big>
 
<big>ق</big>
 
<big>الذّاريات</big>
 
<big>الطّور</big>
 
<big>النّجْم</big>
 
<big>القمر</big>
 
<big>الرّحْمن</big>
 
<big>الواقعة</big>
 
<big>الحديد</big>
 
<big>المجادلة</big>
 
<big>الحشْر</big>
 
<big>الممتحنة</big>
 
<big>الصّفّ</big>
 
<big>الجمعة</big>
 
<big>المنافقون</big>
 
<big>التّغابن</big>
 
<big>الطّلاق</big>
 
<big>التّحريم</big>
 
<big>الملك</big>
 
<big>القلم - ن</big>
 
<big>الحآقّة</big>
 
<big>المعارج</big>
 
<big>نوح</big>
 
<big>الجنّ</big>
 
<big>المزمّل</big>
 
<big>المدشّر</big>
 
<big>القيامة</big>
 
<big>الإٍنسان - الدّهر</big>
 
<big>المرسلات</big>
 
<big>النّبأ</big>
 
<big>النّازعات</big>
 
<big>عبس</big>
 
<big>التّكوير</big>
 
<big>الانفطار</big>
 
<big>المطفّفين - التّطفيف</big>
 
<big>الانشقاق</big>
 
<big>البروج</big>
 
<big>الطّارق</big>
 
<big>الأعلى</big>
 
<big>الغاشية</big>
 
<big>الفجر</big>
 
<big>البلد</big>
 
<big>الشّمس</big>
 
<big>الليل</big>
 
<big>الضحى‎‎</big>
 
<big>الانشراح‎‎</big>
 
<big>التِّينِ</big>
 
<big>العَلَق - اقْرَأْ</big>
 
<big>الْقَدْرِ</big>
 
<big>الْبَيِّنَةُ</big>
 
<big>الزلزلة‎‎</big>
 
<big>العاديات‎‎</big>
 
<big>القارعة‎‎</big>
 
<big>التكاثر‎‎</big>
 
<big>العصر</big>
 
<big>الهُمَزة‎‎</big>
 
<big>الْفِيلِ</big>
 
<big>قُرَيْشٍ</big>
 
<big>الْمَاعُونَ</big>
 
<big>الكوثر</big>
 
<big>الْكَافِرُونَ</big>
 
<big>النصر‎‎</big>
 
<big>المسد‎‎</big>
 
<big>الإخلاص‎‎</big>
 
<big>الْفَلَقِ</big>
 
<big>النَّاسِ</big>
|Hapja
 
Lopa
 
Imrani (babai i Musës a.s.)
 
Gruaja
 
Tryeza
 
Bagëtia
 
Lartësitë
 
Plaëkat e luftës
 
Pendimi
 
Junuzi (I dërguar)
 
Hudi (I dërguar)
 
Jusufi (I dërguar)
 
Bubullima
 
Ibrahimi (I dërguar)
 
Gurishteja
 
Bleta
 
[[Israja dhe Miraxhi|Israja]]
 
Shpella
 
Merjeme (nëna e Isës a.s.)
 
Ta-Ha
 
Profetët
 
Haxhi
 
Besimtarët
 
Drita
 
Standardi
 
Poetët
 
Milingona
 
Tregimet
 
Marimanga
 
Bizantinët
 
Lukmani (I dërguar)
 
Adhurimi
 
Bashkimi
 
Saba
 
Melekët
 
Ja-Sin
 
Ranguesit
 
Sad (shkronjë arabe)
 
Trupat (ushtarak)
 
Falësi (Zoti)
 
Sqaruar në detaje
 
Konsultimi
 
Zbukurimet e Zotit
 
Tymi
 
'''Al-Jathiya'''
 
'''Al-Ahqaf'''
 
Muhammedi a.s. (I dërguar)
 
Fitorja
 
'''Al-Hujraat'''
 
Kaf (Shkronja kaf)
 
'''Adh-Dhariyat'''
 
Mbështetja
 
Ylli
 
Hëna
 
Mëshiruesi
 
Ndodhia
 
Hekuri
 
Lutësja 22 ayat
 
shpërngulja
 
E Ekzaminuara
 
Rangimet
 
Xhumaja (dita e Premte)
 
Hipokritët
 
Zhgënjim i ndërsjelltë
 
Shkurorzimi
 
Ndalimi
 
'''Al-Mulk''' nu(Sunduesi)
 
Lapsi
 
Realiteti
 
'''Al-Maarij'''
 
Nuhi (I dërguar) Xhini
 
'''Al-Muzzammil''' (I Mbeshtjellur)
 
'''Al-Muddaththir''' (I Mbuluar)
 
Ringjallja
 
Njeriu
 
'''Al-Mursalat'''
 
Shpalljet
 
'''An-Naziat'''
 
'''Abasa'''
 
'''At-Takwir'''
 
'''Al-Infitar'''
 
Gjënjeshtra
 
'''Al-Inshiqaq'''
 
'''Al-Burooj''' (Qielli Me Yje)
 
Ylli i mëngjesit
 
I Madhërishmi
 
Tejkalimi
 
Agimi
 
Vendi
 
Dielli
 
Nata
 
Drita e arimit
 
'''Al-Inshirah'''
 
Fiku
 
Mpiksja
 
Fuqia, fati
 
Argumentimi i pastër
 
Tërmeti
 
'''Al-Adiyat''' (Kuajt)
 
'''Al-Qaria''' (Kijameti)
 
'''At-Takathur'''
 
Koha
 
'''Al-Humaza'''
 
Elefanti
 
Kureishitët
 
'''Al-Ma'un'''
 
'''Al-Kawthar''' (Lumi keuther)
 
'''Al-Kafirun''' (Pabesimtaret)
 
'''An-Nasr'''
 
'''Al-Masadd'''
 
Sinqeriteti
 
'''Al-Falaq''' (Agimi)
 
Njerëzimi
|7
 
286
 
200
 
176
 
120
 
165
 
206
 
75
 
129
 
109
 
123
 
111
 
43
 
52
 
99
 
128
 
111
 
110
 
98
 
135
 
112
 
78
 
118
 
64
 
77
 
227
 
93
 
88
 
69
 
60
 
34
 
30
 
73
 
54
 
45
 
83
 
182
 
88
 
75
 
85
 
54
 
53
 
89
 
59
 
37
 
35
 
38
 
29
 
18
 
45
 
60
 
49
 
62
 
55
 
78
 
96
 
29
 
22
 
24
 
13
 
14
 
11
 
11
 
18
 
12
 
12
 
30
 
52
 
52
 
44
 
28
 
28
 
20
 
56
 
40
 
31
 
50
 
40
 
46
 
42
 
29
 
19
 
36
 
25
 
22
 
17
 
19
 
26
 
30
 
20
 
15
 
21
 
11
 
8
 
8
 
19
 
5
 
8
 
8
 
11
 
11
 
8
 
3
 
9
 
5
 
4
 
7
 
3
 
6
 
3
 
5
 
4
 
5
 
6
|Mekka
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Medina
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka & Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Medina
 
Mekka (Medina?)
 
Medina
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka & Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka (Medina?)
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka/Medina
 
Mekka/Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Medina
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
 
Mekka
|}
 
== Shih edhe ==
* [[Disa ajete të zgjedhura]]
* [[Islami]]
{{Wikibooks|sq:{{PAGENAME}}|{{PAGENAME}}}}{{Wikibooks|sq:Kur'ani|Kur'ani}}{{Commons|Category:Qur'an}}
 
== Lidhje të jashtme ==
* [https://d1.islamhouse.com/data/sq/ih_books/single/sq_Kurani_i_madherishem.pdf Kurani i madhërishëm – Përktheu kuptimet e tij: Prof. Hasan I. Nahi]
* [http://masjidtucson.org/albanian/KuraniShqip.pdf KURANI – Përktheu: Alban Fejza]
<br/>
{{Suret Kur'anore}}
 
[[Kategoria:Suret| ]]
1.542

edits

Menyja e lëvizjeve