Jump to content

Kodi i mallërave 2500

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 2500 është pjesa e numrave çelës nga 2501 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
2501 Kripë (duke përfshirë kripën e tavolinës dhe kripën e denatyruar) dhe klorur natriumi i pastër, nëse është apo jo në solucion ujor apo që përmban apo jo agjente shtesë kundër aglomerimit apo agjente që sigurojne një fluiditet të mirë; uji i detit
2502 Pirit hekuri i papjekur
2503 Sulfur i të gjitha llojeve, ndryshe nga sulfuri i rafinuar, sulfuri i precipituar dhe sulfuri koloidal
2504 Grafit natyral
2505 Rërë natyrale e të gjitha llojeve, nëse është apo jo e ngjyrosur, përveç rërës metal-duruese të Kapitullit 26
2506 Kuarci (përveç rërërave natyrale); kuarcite, nëse janë apo jo të punuar trashë apo thjesht të prera, nga sharrimi apo ndryshe, në blloqe apo në pllaka me formë drejtkëndëshe (përfshirë edhe katrorin)
2507 Kaoline dhe argjila të tjera kaolinike, nëse janë apo jo të kalcinuara
2508 Argjila të tjera (pa përfshirë argjilat e zgjerueshme të kreut Nr. 6806), andaluzite, cianide dhe silimanite, nëse janë apo jo të kalcinuara; mullite, dhera shamoti apo dhera dinas
2509 Shkumsa
2510 Fosfat kalciumi natyral, fosfatet aluminokalcike natyrale dhe oksid kalciumi fosfatik
2511 Sulfat bariumi natyral (baritet); karbonat bariumi natyral (viterite), nëse janë apo jo të kalcinuar, përveç oksidit të bariumit të kreut Nr. 2816
2512 Miellrat e fosileve silicore (psh, kiselgur, tripolite dhe diatomite) dhe dhera të ngjashme silicore, nëse janë apo jo të kalcinuara, me një gravitet specifik të jashtëm prej 1 apo më pak
2513 Gurët pumice; smeril; korund natyral, granat natyral dhe abrazive të tjere natyrale, nëse janë apo jo të trajtuar me nxehtësi
2514 Shiste argjilore, nëse është apo jo i punuar trashë apo thjesht i prerë, nga sharrimi apo ndryshe, në blloqe apo pllaka në formë drejtkëndëshe (përfshirë katrorin)
2515 Mermer, travertine, ekauzine gëlqerorë dhe gure të tjerë monumentale apo ndërtimore gëlqerorë me një gravitet specifik të dukshëm prej 2.5 apo më shumë, dhe alabaster, nëse është apo jo e prerë trashë apo thjesht e prerë, nga sharrimi apo ndryshe, në blloqe apo pllaka në formë drejtkëndëshe (përfshirë katrorin)
2516 Granit, porfir, bazalt, shkëmbinjtë ranor dhe gurë të tjerë monumentale ndërtimore, nëse janë apo jo të punuar trashë apo të prera thjesht, nga sharrimi apo ndryshe, në blloqe apo pllaka në formë drejtkëndëshe (përfshirë edhe katrorin)
2517 Guralecat, zhavori, gurët e thyer apo të shtypur, të një lloji të përdorur kryesisht për betonim, për metalizimin e rrugëve apo për hekurudhat apo balaste të tjera, petaver dhe strall, nëse janë apo jo të trajtuara me nxehtësi; zhavorr për të shtruar rrugët prej zgjyre, bramce apo prej mbeturinave të ngjashme industriale, nëse janë apo jo të bashkuar me materialet e dhena në pjesën e parë të kreut; zhavorr i lyer me katran për të shtruar rrugët; copat, pluhuri dhe granulet e gurëve të kreut Nr. 2515 apo 2516, nëse janë apo jo të trajtuara me nxehtësi
2518 Dolomitet, nëse janë apo jo të kalcinuara; dolomite të punuara trashë apo thjesht të prerë nga sharrimi apo ndryshe, në blloqe apo në pllaka në formë drejtkëndëshe (përfshirë edhe katrorin); dolomit i aglomeruar (përfshi edhe dolomitin e lyer me katran)
2519 Karbonat magnezi natyral (magnezite); magnezia e shkrirë; magnezia e djegur plotësisht (i pjekur), nëse përmban apo jo sasi të vogla të oksideve të tjera shtesë përpara pjekjes; okside magnezi të tjera, nëse janë apo jo të pastra
2520 Gips; anhidrit; suva (e përbërë nga gipsi i kalcinuar apo sulfat kalciumi) nëse është apo jo e ngjyrosur, me ose pa sasi të vogla të përshpejtuesve apo të ngadalsuesve
2521 Flusi i gurit gëlqeror; gur gëlqeror dhe gura të tjerë me përmbajtje gëlqerore, të një lloji të përdorur për prodhimin e gëlqerës apo të çimentos
2522 Gëlqere e pashuar, gëlqere e shuar dhe gëlqere hidraulike, përveç oksidit dhe hidroksidit të kalciumit të kreut Nr. 2825
2523 Çimento portland, çimento oksidalumini, çimento skorjesh, çimento supersulfati dhe çimento të ngjashme hidraulike, nëse janë apo jo të ngjyrosur apo në formën e klinkerit
2524 Asbesti
2525 Mike, duke përfshirë edhe çarjet e saj; mbeturina mike
2526 Steatitet natyrale, nëse janë apo jo të punuar trashë apo thjesht të prera, nga sharrimi apo ndryshe, në blloqe apo pllaka në formë drejtkëndëshe (duke përfshirë edhe katrorin); talk
[2527] - -
2528 Borate natyrale dhe koncentrate prej tyre (nëse janë apo jo të kalcinuara), por nuk përfshihen boratet e ndara nga shellira natyrale; acid borik natyral që përmban jo më shumë se 85 % H3BO3 të llogaritur mbi peshën e thatë
2529 Shpat fushor; leucit; nefeline dhe sienit nefelinor; fluorit
2530 Substanca minerale të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër
Burimi TARIK indeksi shqip