Kodi i mallërave 9000

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 9000 është pjesa e numrave çelës nga 9001 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
9001 Fibrat optike dhe tufat me fibra optike; kabllot me fibra optike të

ndryshme nga ato të kreut Nr. 8544; fletë dhe pllaka prej materiali polarizues; lentet (përfshi lentet me kontakt), prizmat, pasqyrat dhe elementet e tjerë optike, prej çdo materiali, të pamontuara, të ndryshme nga elemente të tillë prej qelqi jo të punuara optikisht:

9002 Lentet, prizmat, pasqyrat dhe elementet e tjerë optikë, prej

çfarëdo materiali, të montuara, që janë pjesë ose përshtatje për instrumentet apo aparatet, të ndryshme nga elemente të tillë prej qelqi jo të punuar optikisht:

9003 Skeletet dhe mbështetëse për syze, për syze mbrojtëse apo për

të ngjashmet, dhe pjesët e tyre:

9004 Syzet, syzet mbrojtëse dhe të ngjashme, korrigjuese, mbrojtëse

ose të tjera

9005 Dylbitë, dylbitë njëshe, teleskopët e tjerë optike, dhe skeletet e

tyre; instrumente të tjerë astronomike dhe skeletet e tyre, por nuk përfshin instrumentet për radio-astronomi:

9006 Kamerat fotografike (të ndryshme nga ato kinematografike);

aparatet e dritëshkëlqimit fotografik dhe llampat inkandeshente flash të ndryshme nga llampat me shkarkim të kreut Nr. 8539:

9007 Kamerat dhe projektorët kinematografike, nëse janë apo jo të

trupëzuar me aparatet e regjistrimit ose riprodhimit të zërit

9008 Projektorët e imazhit, të ndryshme nga ato kinematrografike;

zmadhuesit dhe zvogëluesit fotografikë (të ndryshme nga ato kinematrografike):

[9009]
9010 Aparatet dhe pajisjet për laboratorët fotografikë (përfshirë

kinematografike) , jo të specifikuara ose përfshira diku tjetër në ketë Kapitull; negatoskopet; ekranet projektuese:

9011 Mikroskopët optikë të përbërë, përfshi ato për fotomikrografi,

kinefotomikrografi ose mikroprojeksion:

9012 Mikroskopët të ndryshëm nga mikroskopët optikë; aparatet e

difraksionit:

9013 Pajisjet me kristal të lëngët që nuk përbëjnë artikuj të përshkruar

më specifik në krerët e tjerë; laserët, të ndryshme nga diodat laser; pajisje dhe instrumente të tjera optike, jo të specifikuara apo të papërfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

9014 Kompaset për gjetjen e drejtimit; instrumente dhe pajisje të tjera

lundrimi:

9015 Instrumente dhe pajisje survejimi (përfshi vëzhguesit

fotogrametrike), hidrografike, oqeanografike, hidrologjike, meteorologjike apo gjeofizike, përjashto busullat; largësimatësat:

9016 Peshoret e një ndjeshmërie prej 5 cg ose më shumë, me ose pa

pesha

9017 Instrumentet vizatues, shënues apo të llogaritjeve matematike

(psh, makinat e vizatimit, pantografet, kërkuesit, grupet e vizatimit, rrulat rrëshqitës, llogaritësit disk); instrumente për matjen e gjatësisë, për përdorim me dorë (psh, shufra dhe shirita matës, mikrometrat, kaliperat), jo të specifikuara apo të pa përfshira diku tjetër në këtë Kapitull:

9018 Instrumentet dhe pajisjet e përdorur në mjekësi, kirurgji,

shkencat dentare ose veterinare, përfshi aparatet shintigrafike, aparatura të tjera elektro-mjeksore dhe instrumente për testimin e shikimit:

9019 Pajisjet mekano-terapike; aparaturat e masazhit; aparatet e

testimit të aftësisë psikologjike; aparate për terapi ozoni, terapi oksigjeni, terapi aerosoli, të frymëmarrjes artificiale apo aparate të tjera terapeutike të frymëmarrjes:

9020 Pajisje të tjera të frymëmarrjes dhe maskat e gazit, përjashto

maskat mbrojtëse që nuk kanë as pjesë mekanike as filtra të zëvendësueshëm:

9021 Pajisjet ortopedike, përfshirë parericat, rripat dhe lidhësat

kirurgjikale; pajisje mbështetje dhe pajisje të tjera frakturë; pjesë artificiale të trupit; mjete ndihmëse të dëgjimit dhe pajisje të tjera të cilat vishen, barten, ose futen në trup, për të kompensuar një defekt ose paaftësi

9022 Aparatet e bazuar në përdorimin e rrezeve X ose të rrezeve alfa,

beta ose gama, nëse përdoren ose jo për qëllime mjekësore, kirurgjikale, dentare ose veterinarie, përfshirë aparatet e radiografisë apo radioterapisë, tubat e rrezeve X dhe gjeneratorët e tjerë të rrezeve X, gjeneratorët e tensionit të lartë, panelet dhe tavolinat e kontrollit, ekranet, tavolinat dhe karrigët e ekzaminimit apo trajtimit, dhe të ngjashmet e tyre:

9023 Instrumentet, aparatet dhe modelet, e projektuara për qëllime

demonstrative (psh, në shkollim ose ekspozitë), të papërshtatshme për përdorime të tjera:

9024 Makinat dhe pajisjet për testimin e fortësisë, forcës,

ngjeshmërisë, elasticitetit ose vetive të tjera mekanike të materialeve (psh, të metaleve, drurit, tekstileve, letrës, plastikave):

9025 Hidrometrat dhe instrumentet e ngjashëm të lundrimit,

termometrat, pirometrat, barometrat, lagështimatësit dhe psikrometrat, regjistrues ose jo, dhe ndonjë kombinim i këtyre instrumentave

9026 Instrumentet dhe aparatet për matjen ose kontrollin e rrjedhjes,

nivelit, presionit ose variablave të tjera të lëngjeve ose gazeve (psh, Matësit e rrjedhjes, nivelmatësit, manometrat, nxehtësimatësit), përjashto instrumentet dhe aparatet e kreut Nr. 9014, 9015, 9028 apo 9032:

9027 Instrumentet dhe aparatet për analizat fizike ose kimike (psh,

polarimetrat, refraktometrat, spektrometrat, aparatet për analizat e gazit apo tymit); instrumentet dhe aparatet për matjen ose kontrollin e viskozitetit, porozitetit, zgjerimit, tensionit sipërfaqsor apo të ngjashme; instrumente dhe aparate për matjen ose kontrollin e sasive të nxehtësisë, zërit ose dritës (përfshi matësit e ekspozimit); mikrotomet

9028 Matësit e ushqimit ose prodhimit të gazit, lëngut ose

elektricitetit, përfshi kalibrim matësit e tyre:

9029 Numëruesit e rrotullimeve, numëruesit e prodhimit, numëratorët

e taksive, miljematësit, pedometrat dhe të ngjashme; treguesit e shpejtësisë dhe takiometrat, të ndryshme nga ato të kreut Nr. 9014 ose 9015; stroboskopët:

9030 Oshiloskopet, analizatorët spektrum dhe aparate dhe

instrumente tjera për matjen ose kontrollin e madhësive elektrike, përjashto matësit e kreut Nr. 9028; instrumentet dhe aparatet për matjen ose detektimin e rrezatimeve alfa, beta, gama, rreze X, rrezatimeve kozmike apo jonizuese të tjera:

9031 Instrumentet matës ose kontrollues, pajisje dhe makina, jo të

specifikuara ose të pa përfshira diku tjetër në këtë Kapitull; projektorët e profilit

9032 Instrumente dhe aparate të rregullimit ose kontrollit automatik:
9033 Pjesët dhe plotësuesit (jo të specifikuara apo të pa përfshira

diku tjetër në këtë Kapitull) për makineritë, pajisjet, instrumentet apo aparatet e Kapitullit 90

Burimi TARIK indeksi shqip