Kodi i mallërave 8700

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 8700 është pjesa e numrave çelës nga 8701 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
8701 Traktorët (të ndryshëm nga traktorët e kreut Nr. 8709):
8702 Mjetet e transportit me motor për transportin e dhjetë ose me

shumë personave, përfshirë shoferin:

8703 Autovetura dhe mjete të tjera transporti me motor kryesisht të

projektuar për transportin e personave (të ndryshme nga ato të kreut Nr. 8702), përfshi vagonat platforme dhe makinat e garave

Mjete të tjera transporti, me motor me piston reciprok me

djegje të brendshme me kandelë:

Mjete të tjera transporti, me motor me piston me djegie të

brendshme me kompresion-ndezjeje (dizel ose gjysëmdizel):

8704 Mjetet e transportit me motor për transportin e mallrave:
8705 Mjete transporti me motor për qëllimet speciale, të ndryshme

nga ato kryesisht të projektuara për transportin e personave ose mallrave (p.sh. kamionët e avarisë, kamionët vinç, mjetet e transportit për shuarjen e zjarrit, autobetonierët, makinat për pastrim të rrugës, makinat sprucuese te rrugës, ofiçinat e lëvizshme, njësitë radiologjike të lëvizshme):

8706 Shasitë e përshtatura me motorë, për mjetet e transportit të

krerëve Nr. 8701 deri 8705:

8707 Trupat (përfshi kabinat), për mjetet e transportit te krerëve Nr.

8701 deri 870

8708 Pjesët dhe plotësuesit e mjeteve të transportit të krerëve Nr.

8701 deri 8705:

8709 Kamionët e punës, vetëlëvizës, jo të përshtatur me paisje

ngritjeje ose veprimi me krah, të tipit të përdorura në fabrika, depo për ruajtje malli, hapësirat e kantierit apo aeroportet për distanca të shkurtra transporti të mallrave; traktorët të tipit të përdorur në platformat e stacionit hekurudhor; pjesët e mjeteve të transportit të lartpërmendura

8710 Tankset dhe mjetet e tjera transporti luftarak të blinduara, të

motorizuara, të përshtatura ose jo me armë dhe pjesë të mjeteve të tilla transporti

8711 Motoçikletat (perfshi biçikletat me motor) dhe çikletat e

përshtatura me një motor ndihmës, me ose pa kosh; koshat:

8712 Biçikletat dhe çikletat e tjera (përfshi treçikletë), jo të

motorizuara

8713 Karrocat e invalidëve, të motorizuara apo jo ose të lëvizura

ndryshe mekanikisht

8714 Pjesët dhe plotësuesit e mjeteve të transportit të krerëve Nr.

8711 deri 8713:

8715 Karrocat e bebeve dhe pjesët e tyre:
8716 Rimorkiot dhe gjysëmrimorkiot; mjete të tjera transporti, të

lëvizura jo mekanikisht; pjesët e tyre:

Burimi TARIK indeksi shqip