Jump to content

Kodi i mallërave 2800

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 2800 është pjesa e numrave çelës nga 2801 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
I. ELEMENTET KIMIKE
2801 Fluor, klor, brom dhe jod
2802 Sulfur, i pastruar apo i precipituar; sulfur koloidal
2803 Karbon (bloze karboni dhe forma të tjera karboni të papërfshira dhe të paspecifikuara diku tjetër)
2804 Hidrogjen, gazë të rrallë dhe elemente të tjera jometalike
2805 Metalet alkaline apo alkalinotoksor; metalet e rrallë tokësorë, skandium dhe itrium, nëse janë apo jo të ndërpërzierë apo të ndërlidhur; merkur
II. ACIDET INORGANIKE DHE PËRBËRJET INORGANIKE TË OKSIGJENIT TË JOMETALEVE
2806 Klorur hidrogjeni(acid klorhidrik)Acid sulfuric
2807 Acid sulfurik; oleum
2808 Acid nitrik; acid sulfonitrik
2809 Pentaoksid difosforik; acid fosforik dhe acide polifosforikë të përcaktuar ose jo kimikisht
2810 Oksidet e borit; acide borike
2811 Acide të tjera inorganike dhe përbërjet të tjera inorganike të oksigjenit të jometaleve
III. PËRBËRJET HALOGJENE APO SULFURORE TË ELEMENTEVE JOMETALIKE
2812 Halidet dhe oksihalidet e jometaleve
2813 Sulfidet e jometaleve; trisulfur fosfori për tregëtim
IV. BAZAT INORGANIKE DHE OKSIDET INORGANIKE; HIDROKSIDET DHE PEROKSIDET E METALEVE
2814 Amoniaku, anhider apo në solucion ujor
2815 Hidroksid natriumi (soda kaustike); hidroksid kaliumi (potase kaustike); peroksid natriumi apo kaliumi
2816 Hidroksid dhe peroksid magnezi; okside, hidrokside dhe perokside, të stronciumit apo bariumit
2817 Oksid zinku; peroksid zinku
2818 Korondum artificial, nëse është apo jo e përcaktuar kimikisht; oksid alumini; hidroksid alumini
2819 Oksidet dhe hidroksidet e kromit
2820 Okside magnezi
2821 Okside hekuri dhe hidrokside hekuri; dhera të ngjyrosura tokësore që përmbajnë ndaj peshës 70 % apo më shumë hekur të kombinuar të vlerësuar si Fe2O3
2822 Okside dhe hidrokside kobalti; okside kobalti për qëllime tregetie
2823 Okside titani
2824 Okside plumbi; plumb i kuq dhe plumb portokalli
2825 Hidrazine dhe hidroksilamine dhe kripra e tyre inorganike; baza të tjera inorganike; okside, hidrokside dhe perokside të metaleve të tjera
V. KRIPËRAT DHE PEROKSIKRIPËRAT, TË ACIDEVE INORGANIKE DHE METALEVE
2826 Fluorure; fluorosilikatet, fluoroaluminatet dhe kripëra të tjera komplekse të fluorit
2827 Klorure, okside klorike dhe hidrokside klorike; bromuret dhe oksibromuret; joduret dhe oksijoduret
2828 Hipokloridet; hipoklorit kalciumi për tregëti; kloritet; hipobromitet
2829 Kloratet dhe perkloratet; bromatet dhe perbromatet; jodatet dhe perjodatet
2830 Sulfuret; polisulfuret të përcaktuara apo jo kimikisht
2831 Ditionitet dhe sulfoksilatet
2832 Sulfitet; tiosulfatet
2833 Sulfatet; alumitet; peroksosulfatet (persulfatet)
2834 Nitritet; nitratet
2835 Fosfinatet (hipofosfitet), fosfonatet (fosfitet), fosfatet; polifosfatet, të përcaktuar ose jo kimikisht
2836 Karbonatet; peroksokarbonatet (perkarbonatet); karbonat amoni për qëllime tregetie që përmban karbamat amoni
2837 Cianur, oksicianur dhe cianuret komplekse
(2838) - -
2839 Silikatet; metalsilikatet alkaline për qëllime tregëtie
2840 Boratet; peroksoboratet (perboratet)
2841 Kripërat e acideve oksometalike apo peroksometalike
2842 Kripëra të tjera të acideve apo të peroksoacideve inorganike, (përfshirë aluminosilikatet të përcaktuar ose jo kimikisht) duke përjashtuar azidet
VI . TË NDRYSHME
2843 Metalet e çmuar në gjendje koloidale; përbërjet organike apo inorganike të metaleve të çmuar, nëse janë apo jo të përcaktuar kimikisht; amalgamat e metaleve të çmuar:
2844 Elementet kimike radioaktive dhe izotopet radioaktive (përfshirë elementet apo izotopet kimike të zbërthyeshëm apo pjellor) dhe përbërjet e tyre; përzierjet dhe mbetjet që përmbajnë këto produkte
2845 Izotopet përveç atyre të kreut 2844; përbërjet, inorganike apo organike, të izotopeve të tillë, nëse janë apo jo të përcaktuar kimikisht
2846 Përbërjet, inorganike apo organike, të metaleve të rralla tokesore, të itriumit apo të skadiumit apo të përzierjeve të këtyre metaleve
2847 Peroksid hidrogjeni, nëse është apo jo i përforcuar me urë
2848 Fosfuret nëse janë apo jo të përcaktuar kimikisht, përjashto ferrofosforitet
2849 Karburet, nëse janë apo jo të përcaktuar kimikisht
2850 Hidruret, nitruret azidet, silicuret dhe boruret, nëse janë apo jo të përcaktuar kimikisht, përveç se përbërjeve të cilat janë gjithashtu karbure të kreut Nr. 2849:
(2851) - -
2852 Përbërjet, organike apo inorganike, të merkurit, përjashto amalgamet
2853 Përbërje të tjera inorganike (përfshirë ujin e distiluar apo të dejonizuar si dhe ujrat me shkallë pastërtie të ngjashme); ajer i lëngëzuar (nëse i janë hequr apo jo gazët e rrallë); ajër i kompresuar; amalgamat, përveç amalgamave të metaleve të çmuar
Burimi TARIK indeksi shqip