Jump to content

Kodi i mallërave 8600

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 8600 është pjesa e numrave çelës nga 8601 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
8601 Lokomotivat hekurudhore të furnizuara me energji elektrike nga

një burim elektrik i jashtëm ose nga akumulatorë elektrike:

8602 Lokomotiva të tjera hekurudhore; mbajtëset e lëndës djegëse

dhe të ujit për lokomotivat me avull:

8603 Vagonët, karroceritë dhe vagonat e mallrave të hekurudhës ose

të tramvajëve vetëlëvizës të ndryshme nga ato të kreut Nr. 8604

8604 Mjetet lëvizëse të mirëmbajtjes ose shërbimit të hekurudhave

ose tramvajeve, nëse janë apo jo vetëlëvizëse (p.sh. punishtet, vinçat, gatitësit e zhavorit, linjëzuesit e shinave, vagonët e testimit dhe mjetet lëvizëse për inspektimin e rrugës hekurudhore)

8605 Vagonët e pasagjerëve të hekurudhës dhe tramvajave, jo

vetëlëvizës; vagonët e bagazhit, vagonet e postës dhe vagonët për qëllime të tjera speciale të hekurudhës ose tramvajit, jo vetëlëvizës (përjashto ato të kreut Nr. 8604)

8606 Vagonët dhe vagonetat e mallërave të hekurudhës ose tramvajit,

jovetëlëvizës:

8607 Pjesët e lokomotivave të hekurudhave ose tramvajeve apo të

vagonëve të hekurudhave apo tramvajëve:

8608 Armaturat dhe fiksuesit e shinave hekurudhore ose tramvajëve;

sinjalizuesit mekanikë (përfshir elektromekanike), pajisjet për mbrojtje apo kontrollit të trafikut për hekurudhat, tramvajët, rrugët, rrugët ujore brenda vendit, pajisjet e parkimit, instalimet në port ose aeroporte; pjesë të mallrave të lartpërmendura:

8609 Kontenierë (përfshir kontenierët për transportimin e lëngjeve)

veçanërisht të projektuara dhe pajisura për mbartjen nga një ose më shumë mjete transporti:

Burimi TARIK indeksi shqip