Jump to content

Kodi i mallërave 3200

Nga Wikipedia, enciklopedia e lirë

Kodi i mallërave 3200 është pjesa e numrave çelës nga 3201 të kodit të mallërave në Kosovë. Tabela e më poshtme është e shkallës së parë d.m.th çelsat më të gjatë se kater shifra nuk janë përfshirë.

Kodi i
malrave
Përshkrimi
3201 Ekstraktet tanine me origjinë vegjetale; taninet dhe kripërat e tyre, eteret, esteret dhe derivatet e tjere
3202 Substancat organike sintetike tanine; substancat inorganike tanine; preparatet tanine, nëse përmbajnë apo jo substanca tanine natyrale; preparatet enzimatike për para-rregjie
3203 Lëndë ngjyrosëse me origjinë bimore apo shtazore (përfshirë edhe ekstraktet ngjyrosëse por duke përjashtuar qymyrin shtazor), nëse janë apo jo të përcaktuar kimikisht; preparatet e bazuara në lëndët ngjyrosëse me origjinë bimore apo shtazore siç janë specifikuar në Shenimin 3 të këtij Kapitulli
3204 Lëndë ngjyrosëse organike sintetike, nëse janë apo jo të përcaktuara kimikisht; preparatet e bazuara në lëndë ngjyrosëse organike sintetike siç janë të specifikuara në Shenimin 3 të këtij Kapitulli; produktet organike sintetike të një lloji të përdorur si agjent ndriçues fluoreshent apo si luminifore, nëse janë apo jo të përcaktuara kimikisht
3205 Llaqet ngjyruese; preparatet e bazuara në llaqet ngjyrosëse siç janë të specifikuara në Shënimin 3 të këtij Kapitulli
3206 Lëndë të tjera ngjyruese; preparatet e specifikuara në Shenimin 3 të këtij Kapitulli, përveçse atyre të kreut Nr. 3203, 3204 apo 3205; produktet inorganike të një lloji të përdorur si luminifore, nëse janë apo jo të përcaktuara kimikisht
3207 Pigmentet e përgatitura, preparatet opake të përgatitura dhe ngjyruesit e përgatitur, smaltrat dhe glazurat e qelqëzuara, bojrat e glazurave, llustra të lëngshme dhe preparate të ngjashme, të një lloji të përdorur në industrine qeramike, në atë të qelqit apo në atë të zmaltimit; qelq i pjekur dhe qelqra të tjerë, në formë pluhuri, granulesh apo në formë fetëzash
3208 Bojrat dhe llustrosesit (përfshirë smaltrat dhe llaqet) bazuar në polimere sintetike apo polimere natyrale kimikisht të modifikuara, të shpërndara apo të tretura në një mjedis jo ujor; solucionet e përcaktuara në Shenimin 4 të këtij Kapitulli
3209 Bojrat dhe llustruesit (përfshirë smaltrat dhe llaqet) bazuar në polimeret sintetike apo në polimeret natyrale të modifikuara kimikisht, të shpërndarë apo të tretur në një mjedis ujor
3210 Bojra dhe llustroses të tjerë (përfshirë smaltrat, llaqet dhe distemperat); pigmentet ujore të përgatitura të një lloji të përdorur për përfundimin e lëkurëve
3211 Tharësit e përgatitur
3212 Pigmentet (përfshirë pluhurat dhe fetezat metalike) të shpërndara në një mjedis jo ujor, në formë të lëngët apo pastë, të një lloji të përdorur në prodhimin e bojrave (përfshirë smaltrat); krisafet stampuese; bojrat dhe lënde të tjera ngjyruese të vendosura në forma apo paketa për shitjen me pakicë
3213 Bojra për piktura artistike, të studenteve apo bojrat për tabele, modifikuesit e gradacionit të ngjyrave, ngjyrat për zbavitje dhe të bojrat e ngjashmet, në tableta, tuba, shishe, poçe apo në forma të ngjashme apo në paketa
3214 Stuko xhami, stuko transplatuese, çimento resini, përbërjet stukuese dhe mastice të tjera; mbushjet që përdoren në piktura; preparatet jo refraktare sipërfaqësore për fasada, mure të brendeshme, dysheme, tavane të brendshme apo të ngjashmet e tyre
3215 Bojra shkrimi, bojrat shtypi dhe vizatimi dhe bojra të tjera, nëse janë apo jo të koncentruar apo të ngurta
Burimi TARIK indeksi shqip